Projekt - Zum Testen

Achtung: Geheimtext

Versuch mit dem entwickelten Chiffriersystem den folgenden Geheimtext zu decodieren. Tipp: bello.

OFVTOFRRLSVLAXLVIKSLXSLRSOSXSLRXSLVSVIFJDV
QSUDZVSVILSQSROSKISVFVISKSVILSFWBLXFVSKBVI
ISVIKLXXSVILSILSLVLZKSKSLOSVSVAEKFYZSCSRXS
VLVBVASKSKOFRRLSKOSVFVVXUSKISVALSFRRSBVXSK
AYZSLISVALYZBVXSKSLVFVISKLVAEKFYZSOSUDZVZS
LXSVBVIOSASXTSVILSOFRRLSKXKSVVXJDVISVFWBLX
FVSKVISKGRBAAOFKDVVSJDVISVQSROSKVILSMFKVSB
VIILSASLVSILSXFEGSKAXSVFRRILSASKALVIILSQSR
OSKBVITUFKISAUSOSVUSLRALSJDVISKCBRXBKBVIRS
QSVAUSLASISKKDSMLAYZSVEKDJLVTFMUSLXSAXSVSV
XGSKVXALVIASZKASRXSVCFBGRSBXSTBILSASVCDMMS
VBVIIFAUFATBKJSKUSLYZRLYZBVOISKOSMBSXSKGBS
ZKXSLVGBSZKSVBVIUSLRALSISVOSKMFVSVILSNSVAS
LXAISAKZSLVSARSQSVBVIMLXISVSVALSAXFSVILOCK
LSOGBSZKSVASZKVFZSALVIFBAILSASMOKBVIBSQSKX
KSGGSVFBYZILSZSRJSXLSKILSBSQKLOSVOFRRLSKFV
XFEGSKCSLXUSLRALSALYZLVGFAXXFSORLYZSVOSGSY
ZXSVMLXISVOSKMFVSVMSAASVUDQSLALSILSASSVXUS
ISKJDVLZKSMOSQLSXGSKVZFRXSVDISKASRQAXLVISK
SVOSQLSXCFSMEGSVSLVXSLRIFJDVISVULSOSAFOXIL
SOFRRLSKQSUDZVSVGLVISXASLVSVBKAEKBVOFVISKK
ZDVSULKIQSOKSVTXJDVISKOFKDVVSISMDTSFVBVIIS
MOSQLSXISKQSROSKSKAXKSYCXALYZJDVISVASWBFVS
KVBVIZSRJSXLSKVZLVQLATBMKZSLVBVITSLOXVFYZV
DKISVIFAOSQLSXISKQSROSKQSOLVVXFVISVFSBAASK
AXSVOKSVTSVOFRRLSVASKAXKSYCXALYZQLAFVISVBV
XSKSVXSLRISAKZSLVABVIRLSOXVFYZVDKIDAXSVFWB
LXFVLSVSKAXKSYCXALYZJDVISMGRBAAOFKDVVSQLAF
VILSEHKSVFSSVBVITBISMNSVLOSVXSLRISADTSFVAI
SKQLAAEFVLSVKSLYZXSARLSOXLVKLYZXBVOVDKIUSA
XSV
X

Fehler melden

X

Suche